Všeobecné podmínky

Podmínky rezervace

1. Rezervaci ubytování se provádí přes webové stránky, a to písemně, telefonicky, emailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na našich webových stránkách. Doporučujeme Klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem spojit.

2. Rezervace akceptovaná a potvrzená je pro obě smluvní strany závazná.

3. Pro akceptaci rezervace jsme oprávněni požadovat po Klientovi garanci a to platbu zálohou ve výši 50% z celkové částky rezervovaného ubytování.

4. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti (15 dní). Pokud tak Klient neučiní, nejsme tak dále provedenou rezervací vázáni a nemůžeme Klientovi garantovat objednaný termín.

5. Cena za ubytování se hradí v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet.

6. Klient je povinen uhradit cenu za ubytování nebo její doplatek při příjezdu.

Ubytování

1. Klient je povinen se ubytovat v den domluveného nástupu do 15:30 hodin pokud není domluveno jinak. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu, jsme oprávněni obsadit chatu jinými Klienty a požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.

2. Klient je povinen v den odjezdu opustit chatu do 12:00 hodin pokud není domluveno jinak.

3. V případě, že Klient předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

4. Neručíme za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí a za věci uložené mimo prostory k tomu určené.

5. Uvnitř celého objektu platí zákaz kouření.

6. Ubytovací řád je závazný pro všechny osoby v zařízení ubytované. V případě smlouvy o poskytnutí ubytování pro skupinu více osob hromadně přechází všechna práva, povinnosti i odpovědnost ze smlouvy vznikající na osobu objednatele.

7. Ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách od 15:30 hod. a končí posledním sjednaným dnem v dopoledních hodinách do 12:00 hod.Pokud není domluveno jinak.

8. Objednatel obdrží při nástupu na ubytování klíče od jednotlivého pokoje a dále klíč od lyžárny, která slouží k uložení lyží. Klíče se při ukončení pobytu vrací ubytovateli. Při ztrátě klíče je ubytovatelem účtována objednateli finanční náhrada ve výši hodnoty nové vložky zámku, případně náhrada za nutné odemknutí dveří osobou způsobilou tuto věc vykonat.

9. Objednatel je povinen při ukončení ubytování pokoj předat ubytovateli v takovém stavu, v jakém jej v době nástupu převzal, včetně zařízení a vybavení pokoje. Závady vzniklé během pobytu je povinen hlásit ubytovateli, vážné nebo nebezpečné závady bez odkladu. Objednatel odpovídá za škody vzniklé na přiděleném pokoji, jeho zařízení a vybavení včetně škod vzniklých následkem neohlášení závad.

10. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (vyjma použití krbových kamen) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu. Rozdělávat oheň je možné pouze na vyhrazeném ohništi.

11. V ubytovacím zařízení je přísný zákaz konzumace vlastního alkoholu.Pokud není domluveno jinak.Pokud tyto podmínky budou porušeny ubytovatel je oprávněn účtovat 1000Kč na osobu za každý den od porušení těchto podmínek. Alkohol je u nás možné zakoupit každý den od 8:00-22:00 pokud není domluveno jinak a to pouze osobám starší 18 let!!!

Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu, kdykoliv během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky!!

12. V chalupě je nutné se přezouvat! - vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

13. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrických zařízení a jiných provozních zařízení objektu (např.vodovodního řádu nebo tepelného čerpadla v technické místnosti) nebo jimi manipulovat jiným než obvyklým a bezpečným způsobem nebo jinak než v souladu s platnými předpisy. Je zakázáno stěhování nábytku na pokojích.

14. Je zakázáno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování. Za pohyb dětí po budově a schodišti a případné škody jimi způsobené odpovídá jejich zákonný zástupce nebo jím pověřená oprávněná osoba.

15. Není dovoleno vodit do vnitřních prostor chaty ani uvnitř přechovávat zvířata,pokud není domluveno jinak.

16. Parkování vozidel je dovoleno pouze na určených místech. V letních měsících je možné parkovat u chaty, v zimním období je parkování cca 800m od chaty na bezplatném parkovišti. Není dovoleno parkování vozidel ani pohyb osob pod okrajovými částmi střechy v místech, kde by mohlo pádem sněhu nebo ledu dojít ke škodám na zdraví nebo majetku. Tyto plochy určené k parkování jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chalupy i v její venkovní části. Rodiče batolat a dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty v pokojích, jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.

18. Snídaně se podává od 8 - 9:00. Oběd se podává od 12 - 13:00 a večeře od 18 - 19:00 pokud se v tuto dobu nedostavíte bude Vám služba účtována v plné výši.

19. V případě závažného porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo s okamžitou účinností smlouvu vypovědět (§ 759, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a objednatele z ubytování vyloučit bez náhrady.


Fakturace a platby

1. Při platbě převodem na účet Vám bude faktura vystavena v den ukončení pobytu.

2. Při platbě hotově obdržíte EET účtenku

3. Splatnost faktury je 14 dní pokud splatnost nebude dodržena ubytovatel je oprávněn účtovat poplatek 5% z celkové ceny za každý započatý den po splatnosti.


Storno podmínky

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta. 

2. Zavazujeme se neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace 60 dnů před ohlášeným příjezdem.

Jsme oprávněni účtovat storno poplatky u objednávek za následujících podmínek:

• písemně nebo e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 60 dnů před příjezdem pouze písemně nebo e-mailem.

• storno poplatky v případě zrušení rezervace od 59 do 30 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 50 % z celkové ceny pobytu.

• storno poplatky v případě zrušení rezervace od 20 do 10 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 75 % z celkové ceny pobytu včetně objednaného stravování.

• při zrušení rezervace méně než 10 dnů před příjezdem nebo nenastoupení ubytování, či zrušení během pobytu je účtováno ve výši 100% z celkové ceny pobytu. (V případě onemocnění se storno poplatek neúčtuje za předpokladu, prokázání nemoci nebo pokud se podaří doobsadit uvolněná kapacita. V opačném případě je nabídnut náhradní termín pro ubytování nebo je možné zrušit celkovou rezervaci za poplatek 1000 Kč na osobu). Závazná rezervace se bere i jako telefonická domluva či email.

3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem na adresu horskachatakamzik@seznam.cz nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.

Dodatek: storno polpatek se vztahuje i v případě nežádoucího počasí.
Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti od 01.12.2017. Host odesláním objednávky stvrzuje, že s ubytovacími podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat. Dále se zavazuje, že tyto osoby s ubytovacím řádem a podmínkami pobytu byli řádně seznámí.